کارت آبی
عضویت در شرکت بازرگانی تجاری چرو
برای تبلیغات و معرفی شرکت
همراه کد استفاده شده
مدت اعتبار یک هفته
در صورت ۵کارت آبی یک کارت نقره ای صادر می شود
در صورت ۱۰کارت آبی یک کارت طلایی